Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zrušení odúmrtného práva

 

Johan Christian z Eggenberku zrušil poddaným z Černé odúmrtné právo
Podle Ottova slovníku naučného je odúmrť majetek pozůstalý po někom, kdo nezanechal ani dědiců testamentních, ani zákonných.
Tento majetek náležel, tzv. právem odúmrtným státu, v minulých stoletích královské koruně, církvi, městům nebo jiným oprávněným subjektům. V případě úmrtí poddaných, kteří nezanechali poslední vůli anebo byli bezdětní, připadla polovina jejich majetku vrchnosti a vdově připadla druhá polovina majetku.
Také dědictví zemřelých dětí nepřipadlo sourozencům, nýbrž vrchnosti. V roce 1562 chtěl Vilém z Rožmberka udělit svým poddaným osvobození od úmrtí ale pouze proti zdvojnásobení dědické daně, což občané rychty Černá odmítli. Teprve dne 30. května 1709 byli poddaní rychty Černá od úmrtí osvobozeni Johanem Christianem z Eggenberku.
V citované ukázce je jen malý odstavec, v úvodu s bohatým titulováním. Samotné udělení je na několika stranách a obsahuje řadu různých nařízení a doplňků, které je potřeba plnit a dodržovat. Od té doby uběhlo 305 let.
Jeho velkoknížecí milost, nejjasnější kníže a pán, pan Johann Christian dává ve známost:
„My, z Boží milosti Johann Christian, vévoda na Krumlově, kníže z Eggenberku, pokněžněný hrabě svaté říše římské na Gradišce, hrabě s Adelsberku, pán na Aqulei a Ehrenhausen, vrchní dědičný maršál v Rakousku pod a nad Emží, vrchní dědičný komoří ve Steyeru, vrchní dědičný nástupce v Kraňsku a Slovinské marce, skutečný tajný rada a komoří, jakož toho času vládnoucí vévoda na Krumlově, dáváme ve známost a na vědomí, že naše, k panství Krumlov náležející rychta Černá zvaná, co nejponíženěji prosící, jsme My ráčili co nejmilostivěji a všechny se tam nacházející a k rychtě patřící poddané, od břemene odúmrtí osvoboditi a svobodu jako ostatním našim stejnou svobodu rychtě a obci, jak také plně jejich žádost a nejponíženější prosby pro jejich poslušnost a oddanost v milosti přísluší a je od břemene odúmrtí, v níž doposud byli uvázáni, osvoboditi a vyvázati, také všechny jejich dědice a potomky mužské i ženského pohlaví takové omilostiti, aby oni tímto jmenovaným odúmrtím odbřemeněni byli“.
Tak dáno na zámku Krumlově 30.července 1709                                                   P e č e ť
Johann Christian z E.“
Českokrumlovský deník:  Pátek, 4. Duben 2014